ประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2567 เวลา 13:00 - 15:00 น.

ประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2567 เวลา 13:00 - 15:00 น. ที่ห้องประชุม อานนท์  ชั้น 8 ตึกศรีพัฒน์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่หรือทาง Zoom meeting